About

ONZE VISIE

VELOR architecten speelt in op hedendaagse architectuur. De kwaliteit van onze architectuur zit in het vormgeven van de grote krachtlijnen tot in de allerkleinste kleinste details.

Architectuur is zeer sterk geëvolueerd doorheen de jaren. Hedendaagse architectuur draait niet enkel meer rond de esthetiek van het ontwerp. Tegenwoordig zijn er een heleboel bijkomende factoren zoals bouwvoorschriften, duurzaamheid, EPB & technieken (ventilatie, warmtepompen, e.d.),… De kunst is een esthetisch en functioneel antwoord vinden op alle randvoorwaarden waarbij optimaal leefcomfort centraal staat, zowel particulier als voor de projectmarkt.

Met onze ‘to the point’ aanpak streven wij naar een functionele vormgeving op plan én in de ruimte. Dit voor zowel nieuwbouw, verbouwing tot interieur. A.d.h.v. een strakke uitlijning en warme inrichting wordt een perfecte balans gecreëerd tussen licht, ruimte en comfort.

VELOR architecten is een vooruitstrevend architectenbureau dat inspeelt op de hedendaagse technologieën. Niet enkel tijdens de realisatie van het bouwwerk maar ook al vanaf het ontwerp.
Ieder ontwerp wordt hierbij tot in de details uitgewerkt op basis van renders, 3D modellen en virtual reality.
Met deze moderne aanpak krijgt iedere klant de mogelijkheid om zich dankzij een VR-bril doorheen zijn eigen droomproject te begeven, al vanaf de eerste ontwerpfase.

WERKWIJZE: VAN ONTWERP TOT OPLEVERING

01. KENNISMAKING

Elk project start met een vrijblijvend oriëntatiegesprek waarin u als opdrachtgever ons informeert over uw gewenste (ver)bouwingswerken. Langs onze zijde lichten wij toe wat wij voor u als architect binnen het bouwproces zullen betekenen om zodoende het project tot een goed einde te brengen.

02. ONTWERP

Tijdens een eerste intensieve brainstormsessie werken wij samen met u aan het realiseren van uw droomontwerp. We denken graag met U mee tot in het kleinste detail zonder daarbij het totaalplaatje en budget uit het oog te verliezen. Deze aanpak vertaalt zich in een ‘custom made’ architectuur dewelke wordt gegoten in een eerste 3D voorontwerp. Al vanaf deze fase ontvangt u een 3D-model dat te bekijken is via een tablet of VR-bril. In deze fase wordt eveneens nauwgezet onderzoek gedaan naar de juiste terreingegevens, laatst vergunde plannen en stedenbouwkundige voorschriften geldend voor uw project(site).

Het schetsontwerp groeit verder in een gedetailleerd voorontwerp waarbij reeds de nodige aandacht wordt besteed aan materialisatie, technieken, detaillering, e.d. Een constante bij het uitwerken van onze projecten is de bewustwording op vlak van duurzaamheid. Duurzaam bouwen is meer dan alleen energiezuinig bouwen en het gebruiken van duurzame materialen. Het is een noodzakelijke investering in een comfortabele, milieuvriendelijke en blijvende gezonde toekomst van de bewoners.

03. VERGUNNING

Ter voorbereiding van de aanvraag van uw omgevingsvergunning wordt door ons een digitaal dossier opgestart op het online omgevingsloket Vlaanderen. Dit dossier omvat alle officiële documenten, de nodige plannen en foto’s. Zo kan de omgevingsvergunning door u digitaal worden ondertekend en staan wij nadien klaar voor het indienen van het dossier en de verdere administratieve opvolging.

04. AANBESTEDING

In afwachting van uw vergunning worden de vereiste studiebureaus aangesteld voor het aanleveren van de nevenstudies. Dit houdt in: bodemonderzoek, EPB- en ventilatieverslaggeving, stabiliteit- en veiligheidsstudies e.d. Op basis van deze studies wordt uw uitvoeringsdossier opgemaakt. Dit dossier omvat, naast gedetailleerde uitvoeringsplannen, ook een meetstaat en lastenboek met beschrijving van de volledige werken. Aan de hand van dit dossier worden een drietal offerteaanvragen uitgestuurd. Deze worden door ons opgevolgd ter vergelijking. In gemeenschappelijk overleg tussen bouwheer en architect wordt dan de keuze van de aannemer(s) gemaakt. 

Bij aanvang van de uitvoeringsfase ontvangt u van ons een persoonlijke login op de website van VELOR waarbij u gedurende het volledige traject alle relevantie informatie, gegevens en plannen kan terug vinden.

05. UITVOERING

Gedurende de uitvoering van de (ver)bouwwerken zorgen wij zowel voor de coördinatie en planning van de werken als voor de controle van de uitgevoerde werken. Op regelmatige basis worden werfvergaderingen georganiseerd en ziet u uw bouwproject stap voor stap groeien. Er wordt overlegd met alle partijen om uw project tot een goed einde te brengen.

06. OPLEVERING

Na voltooiing van de werkzaamheden wordt een voorlopige oplevering georganiseerd. Dit houdt in dat er een laatste rondgang plaatsvindt waarbij wij u samen nagaan of alle werken conform plan en lastenboek uitgevoerd werden. Vervolgens wordt een proces verbaal van voorlopige oplevering opgemaakt waarin alle punten genoteerd worden die nog afgewerkt of gecorrigeerd moeten worden in functie van het aanvaarden van de uitgevoerde werken. 

Eén jaar na de voorlopige oplevering vindt de definitieve oplevering plaats waarbij dezelfde rondgang met bouwheer, aannemer en architect wordt herhaald.

NUTTIGE LINKS

Raadpleeg alle informatie omtrent bouwvoorschriften via Ruimtelijke Ordening Vlaanderen.
www.ruimtelijkeordening.be

Stedenbouwkundige vergunning of melding? Medewerking van een architect verplicht?
Omgevingsloket Vlaanderen biedt u gedetailleerde informatie aan omtrent vergunningsprocedures.
www.omgevingsloketvlaanderen.be

Wat is EPB? 
www.energiesparen.be/EPB-pedia

Komt uw verbouwing in aanmerking voor premies? Controleer het nu!
www.premiezoeker.be